KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 9001'İN AVANTAJLARI

Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO, tüm dünya çapındaki ulusal standart kuruluşlarının bir federasyonudur. Uluslararası Standartların hazırlanması ISO Teknik Komiteleri (TC) tarafından yürütülür. Her üye kuruluş ilgili olduğu konu ile ilgili teknik komitede temsil edilme hakkına sahiptir. ISO ile bağlantılı uluslararası organizasyonlar da bu çalışmanın içerisindedirler.

ISO 9001:2015’İN AVANTAJLARI

Yeni sisteme karşı gösterilen dirençler kırıldıktan sonra, sistem çalışır hale getirilmelidir. ISO 9001:2015 Kalite Sisteminin sağladığı belli başlı avantajlar aşağıda sıralanmaktadır.

1. Kalite İmajı: ISO 9001:2015 kalite belgesine sahip olan işletmeler pazarda bir kalite imajına sahip olurlar. Faaliyet gösterilen sektörde, müşterilere karşı kalite güvencesi sağlarlar. Bu imajın parasal olarak ölçülmesi mümkün değildir. Çünkü verilen kalite imajı, işletmeleri müşterilerin nezdinde “kaliteli firma” pozisyonuna getirmektedir.

2. Prestij: İşletmeler, ISO 9001:2015 ile büyük bir prestij ve saygınlık kazanır. Bir firmanın pazardaki prestij kaybı maddi olarak ölçülemez. Bu kaybın telafi edilmesi için uzun zaman, emek ve para gerekmektedir. Bu nedenle belgenin alınması ile elde edilecek prestij kadar, belgenin gereklerini yerine getirerek, belgeyi korumak da önemlidir. Günümüzde bir firmanın ISO 9001:2015 Belgesinin iptal edilmesi kadar büyük bir felaket olamaz. 

3. Müşteri Tatmini : ISO 9001:2015 Kalite Sistemi, müşteri tatminini beraberinde getirir. Çünkü standart müşteri tatminine son derece önem vermekte, bunun için kurallar getirmektedir. Kaliteli Yönetim Sistemi; müşteri istek ve arzularının sağlanması üzerine kurulmuştur. Ürün veya hizmette kusur veya hataların azaltılması esas olduğundan, müşteri memnuniyeti artar. Ürün veya hizmette her türlü değişiklik müşteri bilgisine ve onayına bağlandığından, istek ve arzuların sürekli tatmini mümkün olur. Müşteri mutluluğu ISO 9001:2015 revizyonunda özel bir element olarak ele alınmaktadır. Böylece müşterinin maksimum tatmini ve mutluluğu sağlanacaktır.

4. Rekabet Gücü : Bir iş ilişkisinde rekabet avantajına sahip olmak için Kalite Yönetim Sistemi önemli rol oynar. Kalite güvencesine sahip bir kuruluş fiyat esnekliğine sahip bulunacağından daha düşük fiyat avantajına sahip olacaktır. 

Günümüzde globalleşen ticaret ortamı, öldürücü rekabeti beraberinde getirmiştir. Artık işletmeler bir dolar için kıyasıya rekabet etmektedir. İşte bu platforma ISO 9001:2015 belgesine sahip olan firmalar rakiplerine karşı büyük bir üstünlük yakalamaktadır. Bugün devlet ihalelerinde ISO 9001:2015 kalite belgesine sahip olmak özel bir şart olarak konmaktadır. Ayrıca ihracat yapan firmaların bu belgeye sahip olmaları da müşterileri tarafından özellikle istenmektedir. 

5. Müşteri Denetimlerinin Azalması : Günümüzde özellikle büyük sanayi işletmeleri periyodik olarak tedarikçilerini denetlemekte, ürünlerin istenilen şartlara uyup uymadığını kontrol etmektedirler. Bu durum özellikle otomotiv yan sanayi kuruluşlarının gündemindedir. ISO 9001:2015 kalite belgesine sahip olan yan sanayi kuruluşlarında, ana sanayinin denetimleri azalmaktadır. Bu durum iki taraflı faydalar sağlamaktadır. Çünkü hem yan sanayi firmaları denetim sıkıntısından ve stresinden kurtulmakta, hem de ana sanayinin denetimler için yapmak zorunda olduğu harcamalar düşmektedir.

6. Kalite Bilinci: ISO 9001:2015 Kalite Sistem belgesi almak için çalışmalara başlayan bir firmada bütün personelde kalite bilinci oluşmaya başlamaktadır. Zaman ilerledikçe bu bilinç, kalite kültürü olarak çalışanlarda yerleşmektedir. Böylece bütün çalışanlar yaptıkları işin kaliteyi nasıl etkilediğini, işin daha iyi yapılması için öneriler ve alternatifler getirmektedir. Böylece ISO 9001:2015 sistem belgesine sahip firmada yapılan her şey kalite esasına göre değerlendirilmekte ve uygulanmaktadır.

7. Uygunsuzlukların Azaltılması : Kaliteli Yönetim Sistemi’nde uygulanabilir dokümanların yazılmasıyla birlikte, üretim prosesi kontrol altına alınmaktadır. Kontrol altında tutulan prosesten hatalı ütün çıkma olasılığı da oldukça azdır. Çünkü ISO 9001:2015 koruyucu hekimlik gibi sürekli önlem alma ve alınan önlemin etkinliğini kontrol etme esasına dayanmaktadır. Bu şekilde kontrol altında tutulan bir sistemden hatalı ürün elde edilmesi de son derece az olacaktır. 

8. Verimlilik: ISO 9001:2015 Kalite Sistemi’nin getirdiği önemli avantajlardan birisi de verim artışı sağlamasıdır. Çalışanlar bu sistem içerisinde sürekli olarak yaptıkları işi daha iyi nasıl yapabilecekleri konusunda yönetime öneriler götürmekte, tavsiyelerde bulunmaktadırlar. Gelen bu öneriler üst yönetim tarafından değerlendirilmekte, uygun görülenler fiiliyata geçirilmektedir. Böylece yapılan işlerin verimi artmaktadır. Toyota'nın 20 yılda 40 Milyon öneri projesi çok çarpıcı bir örnektir. ISO 9001:2015 Kalite Sisteminin verimliliğe etkisi şekil 1.de şematize edilmiştir. 

9. Maliyet Azaltma: ISO 9001:2015 Kaliteli Yönetim Sistemi, doküman esaslı bir yönetim sistemi olduğundan, yapılan işlerin her defasında minimum hata ile yapılmasını sağlamaktadır. İşletmeye giren hammaddenin kontrolünden son kontrole kadar her şey dokümante edildiği ve etkin uygulaması sağlandığı için maliyetler düşmektedir. İşletme içinde daha önceden fark edilmeyen savurganlık, fazla makina duruşları gibi maliyet artırıcı unsurlar ortadan kaldırılmaktadır. Tedarikçiler sürekli değerlendirildiği için işletme için büyük bir maliyet olan giriş kalite kontrolleri azalmaktadır. Kalite Maliyetleri şekil 2.‘de şematize edilmiştir.

10. Kişilere Değil Sisteme Güvenme (Kurumsallaşma):  ISO 9001:2015' in belki de en nemli avantajı bir işletmeyi kurumsallaştırmasıdır. Özellikle memleketimizde aile şirketleri kurumsallaşamamanın büyük sıkıntısını yaşamaktadırlar. İşletmenin yapısına uygun olarak yapılan dokümantasyonla birlikte işletme kişilere bağımlı olmaktan kurtulmakta, kurumsal bir kimliğe bürünmektedir. Kuralları kaideleri yazılı olan bir işletmede mevcut kültürü devam ettiren diğer nesiller işletmenin kurumsallaşmasına daha fazla katkıda bulunmuş olurlar. Bugün büyük ve köklü şirketlerin temelinde kurumsallaşma yatmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun altı asır hükümranlık sürmesinin tek sebebi, Orhan Gazi'nin babasından gördüğü ve duyduğu devlet esaslarını yazılı doküman haline getirmesidir. Diğer nesiler yazılı olan bu esaslara harfiyen sadık kalmışlar ve uygulanmasını sağlamışlardır. 

Görüldüğü üzere bugün bir çok sektörde faaliyet gösteren firmaların edindiği ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin kurumlara bir hayli faydası bulunmaktadır.
Kurumunuzda bu faydaların işlerliğini arttırmak istiyorsanız PROSİS denetim sizin için doğru adrestir. Detaylı bilgilere www.prosisdenetim.com web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı günler, iyi çalışmalar dileriz.

PROSİS Denetim
www.prosisdenetim.com
www.prosisdenetim.com.tr