Standartlar, ürünlere, hizmetlere ve işlemlere önemli kriter oluşturan belgelenmiş, gönüllü anlaşmalardır. Böylece, standartlar ürünlerin ve hizmetlerin amaçlarına uyup, mukayese edilebilirliğini ve uygun olmasını sağlamaktır.

Bu Avrupa standartları için eşit ölçüde geçerlidir. Ancak, standardın Avrupa standardı olabilmesi için, Avrupa Standart Organizasyonlarının biri tarafından onaylanması ve kamuoyu tarafından kullanılabilir olması gerekir.

Avrupa Standardları, 3 Avrupa Standart Organizasyonlarından herhangi birinde gelişir.

CEN: (Avrupa için Standardizasyon Komitesi) elektroteknik ve telekomünikasyon dışındaki tüm sektörlerle ilgilenir.

CENELEC: (Elektroteknik Standardizasyon için Avrupa Komitesi) elektroteknik alandaki standartlarla uğraşmaktadır.

ETSI (Avrupa Telekomünikasyon Standard Enstitüsü) telekomünikasyon alanları ile yayımla ilgili bazı konuları kapsamaktadır.

Prensip olarak, ilgisi olan veya etkilenebilecek herhangi biri Avrupa standartlarının gelişimine katkıda bulunabilir.

Organizasyona göre, kişiler devlet düzeyinde kendi ülkelerinin Avrupa çalışmalarına olan katkısını şekillendirebilir veya direkt olarak Avrupa seviyesinde çalışmalarını sunabilirler.

Uzmanlar endüstri, devlet, akademik ve özel çıkar grupları gibi farklı alanlardan gelmektedirler.Avrupa Standart Organizasyonunun önemli bir amacı, kendi çalışmalarına iştirak edecek uzmanların, temsili ve birçok alanda faaliyet göstermiş şahıslardan oluşmalarıdır. Bu husus standartların kabul edilip, yayımlanmasından sonra kullanılmasını sağlamaktadır.

Avrupa Standardları önemli ölçüde endüstrinin yer aldığı, pazarın bulunduğu veya kamu ihtiyaçlarının olduğu yerlerde geliştirilir. Örneğin, endüstrinin bir ürününün veya servisinin iç kullanımı sağlamak amacıyla standarda ihtiyacı olabilir. Pazar, adil rekabeti sağlamak için belirli bir standart kullanabilir. Kamuoyu bir ürünün güvenliğini ve kalitesini arttıran bir standarttan yaralanabilir. Ayrıca, Avrupa standartları, Avrupa mevzuatında yer alan Ortak Pazar gibi politikaların kişilerce uygulanması için de geliştirilmiştir. Aslında, çoğu Standart birçok nedenin birleşmesiyle gelişir ve geniş bir pay sahibi kitlesine birçok değişik yararlar sağlar.

Teorik olarak, yeni talepler herhangi biri veya herhangi bir yerden gelebilir. Bir talep resmi olarak yapıldıktan sonra değişik usullerden geçip en uygun komiteye verilir. Bu komitede standardın geliştirilebilir veya geliştirilmesinin gerekli olup olmadığına kararı verilir.

Avrupa Standartları, Avrupa Birliği bünyesindeki şirketlerin rekabet gücünü artırmak için önemli bir vasıtadır. Avrupa vatandaşlarının sağlığını, güvenliğini ve çevresini korumaya yardımcı olabilirler. Standartlar, problemlere teknik çözümler sunabilir ve tüm Avrupa içerisinde ticaret ve işbirliğini sağlamaya yardımcı olabilir. Herkese yarar sağlayacak şekilde teknolojinin transferi ve yayılmasında yardımcı olur. Daha belirgin olarak, standartlar topluluğun önemli politikalarından olan tüketici refahı, çevre koruması ve ticaret ile ortak Pazar politikalarının daha etkili olmasına yardımcı olur.

Standartlar ve Ortak Pazar-Yeni Yaklaşım Direktifleri

Standartlar, Yeni Yaklaşım Direktifleri denilen bir dizi yasalar aracılığıyla ortak pazarın oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Avrupa çapında uygulanan bu yasalar, ürünlerin tüm AB’de satılabilmesi için gerekli nitelikleri belirler.

Yeni Yaklaşım Direktifleri teknik ayrıntıları kapsamadığı için özeldir; genel güvenlik gereksinimlerini içerir. Üreticiler, gerekli olan genel gereksinimleri teknik çözümlere dönüştürmelidirler. Üreticiler için bunu yapmanın en iyi yolu özel olarak geliştirilmiş Avrupa standartlarını kullanmaktır.

Bu standartlara “Uyumlu Standartlar” denir ve bunların yazılma nedeni olan direktif ile olası bir uyum sağlayacağı varsayılır.

Komisyon gönüllü olarak kullanılan standartları önemli bir rol teşkil edeceğini düşündüğü için teşvik etmektedir. Endüstri ve şirketlerin rekabeti, kaliteyi ya da güveni arttırabilecek yerlerde, bu standartları kullanmaları teşvik edilmektedir. Yetkililerin de, bu standartları Avrupa mevzuatının veya iç mevzuatının uygulanmasında yardımcı olduğu durumlarda kullanmaları teşvik edilir.

Komisyon ve tanınan bütün standart organizasyonlar, sistemlerinde yer alan açıklık, şeffaflık ve verimlilik gibi ortak hedefleri gerçekleştirmek için birlikte çalışırlar. Bu, ayrıca Avrupa Standart organizasyonlarına kendisi ile alakalı olan ticaret, topluluk veya uluslararası politikaları yorumlama hususunda yardımcı olmaktadır.

Komisyon Avrupa Standartları organizasyonlarının sekretaryalarına parasal destek sağlar ve ayrıca bu standardizasyona, örneğin tüketiciyi, SME ve çevresel görüşleri temsil etmek için katılacak olan özel gruplara da fon ayırır .Gerekli gördüğü hallerde, Komisyon belirli standartların geliştirilmesi için parasal destek verir ve çoğu zaman ilgili projelere de fon ayırır.